1527
021-27630

  
تعطيلات پرستارها و مراقبين در منزل به چه صورت است؟

يك روز در هفته و تعطيلات رسمي ذكر شده در قرار داد اما در نهايت اگر موردي وجود داشته اشد كه به جز حالت هاي يالا باشد به صورت توافقي بين مراقب و مشرك در قرارداد ذكر خواهد شد.


شرايط قرارداد و فرانشيز دريافتي توسط سلامت اول به چه صورت خواهد بود؟

براي قراردادهاي 1 ماهه 40 درصد حقوق ماهيانه مراقب

قراردادهاي 2 ماهه 50 درصد

قراردادهاي 3 ماهه 70 در صد

قراردادهاي 4 ماهه 80 درصد

قراردادهاي 5 ماهه و 6 ماهه 100 درصد

قراردادهاي يكساله 2 برابر پايه حقوق


مدارك دريافتي از مراقبين شامل چه مواردي است؟

اصل شناسنامه يا كارت ملي

مواردي كه به عنوان ضمانت دريافت ميشود:

فيش حقوقي

جواز كسب

سند ملكي

 

گواهي عدم سوء پيشينه

گواهي عدم اعتياد


شرايط تمديد قرارداد به چه صورت خواهد بود؟

دو روز قبل از اتمام قرارداد با كارشناس مربوطه تماس گرفته و قرارداد تمديد ميشود.


در خواست هاي تعويض كارشناس يا مراقب چگونه قابل پيگيري مي باشد؟

براي تعويض مراقب با كارشناس مربوطه تماس گرفته شود و هماهنگي هاي لازم انجام شود.

 

براي تعويض كارشناس با مديريت سلامت اول هماهنگي هاي لازم انجام مي شود.

 


تعطيلات پرستارها و مراقبين در منزل به چه صورت است؟

يك روز در هفته و تعطيلات رسمي ذكر شده در قرار داد اما در نهايت اگر موردي وجود داشته اشد كه به جز حالت هاي يالا باشد به صورت توافقي بين مراقب و مشرك در قرارداد ذكر خواهد شد.