1527
021-27630

خدمات داروئی / تجهیزاتی ولوازم پزشکی

تهیه دارووارائه به بیمارباآموزشهای لازم

تهیه وارائه تجهیزات پزشکی (همراه بانصب وآموزش نحوه استفاده)

تهیه داروولوازم بهداشتی وآرایشی مجاز


ثبت در: 1394/12/26