1527
021-27630

خدمات پرستاری ، تئوری تا عمل

فاصله تئوری و عمل میتواند به ارایه ی بهترین مراقبت مبتنی برشواهد تحقیقی در بیماران شود ، از طرف دیگر یکی از شرایط حرفه ای شدن یک رشته استفاده از دانش تئوریک و آکادمیک آن رشته در عمل می باشد، که با کاربرد تئوری در عمل میتوان به این مهم دست یافت.

فضای مناسب آموزشی پرستاران متناسب با فرهنگ محیط کار از اولویت های آموزش پرستاری می باشد مخصوصا اگر جنس کار این پرستاران پرستاری در منزل باشد . در حال حاضر بین آنچه در کلاس به دانشجویان آموزش داده می شود با آنچه در محیط بالینی رخ میدهد ارتباطی وجود ندارد.

راجرز در سال 1986 عنوان کرده است که انتقال دانش از کلاس به کاربرد عملی متاثر از سه عامل معلم، دانشجو و برنامه ی آموزشی میباشد. اختلال در هر کدام از این موارد باعث فاصله ی بین تئوری و عمل میشود.

برای برنامه ریزی مناسب، پرستاری برای تغییر در عملکرد خود نیاز به آگاهی از میزان و چگونگی این فاصله به صورت عینی دارد. به علاوه این فاصله به هر صورت که باشد مسلما تحت تاثیر عواملی قرار می گیرد که با شناسایی و تحلیل آنها میتوان به هماهنگی بیشتر یادگیری های نظری و خدمات بالینی در منزل و یا در مراکز درمانی دست پیدا نمود.

راهکارها ی آموزش پرستاران جهت پرستاری در منزل و یا مراکز درمانی :

از آنجا که در ایران نیز، اساس ارایه ی خدمات پرستاری و آموزش پرستاری، سنتی میباشد و به گونه ای است که در آن نیازهای اساسی که بعدا در محیط کار مورد نیاز است آموزش داده نمی شود و آنچه در آموزش بیشتر مورد تاکید است ارتباطی به نیازهای جامعه و محیط کار ندارد لزوم اصلاح این متودولوژی جهت آموزش پرستاران برای خدمات پرستاری در منزل و یا مراکز درمانی واضح تر میشود. عدم کفایت محتوای آموزشی و نواقصی در صلاحیت مدرسین نیز در این زمینه دخالت دارد. در این میان فرایند یاد دهی و یادگیری دارای ساختار مشخصی نیست و ارزشیابی نیز بدون ساختار مشخص است که نیاز به پرداختن به ایجاد و تغییر متودولوژی را دو چندان می کند. درگیر شدن دانشگاهیان در کار بالین از راهکارهای دیگر است. در پژوهشی در سال 2008 در این زمینه اشاره میکند که مدرسان پرستاری و پرستاران برای ارایه ی خدمات پرستاری به شکل جدید، دارای صلاحیت کافی نیستند و مربیان پرستاری مهارت عملی کافی را ندارند . در مطالعه ی دیگری عنوان شده بود که فقدان مهارت عملی و بالینی کافی در بین مدرسین از علل وجود گپ بین تئوری و عمل است و این فقدان ناشی از این است که در هنگام استخدام این مدرسین، بر پایه های دانش تئوری آنان بسیار بیشتر اهمیت داده میشود و کاری به مهارت عملی آنها ندارند. شاید ارزشیابی میزان مهارت بالینی این افراد گامی در پل زدن بین این شکاف باشد که پرستارانی کارامد تر جهت فعالیت های پرستاری در منزل و یا مراکز درمانی داشته باشیم/

تاکید بر کیفیت تدریس بالینی و بررسی سطح صلاحیت دانشجویان از دیگر راهکارها است. ضعف شایستگی و توانمندی های دانش آموختگان پرستاری در زمینه ی تبلور دانش نظری در حوزه عملی وجود دارد و روش های آماده سازی دانشجویان پرستاری برای گذر موفق از دانشکده به شرایط بالین، ناموفق است. لزوم گذر از حالت خدماتی بودن پرستاری به یک مدل آموزشی وجود دارد. بهینه کردن آزمایشگاه های بالینی از دیگر راهکارهای از بین بردن فاصله تئوری و عمل است که مورگان نیز اشاره میکند مرکز مهارت های بالینی میتواند با ایجاد پیوستگی بین آنچه دانشجویان در این مرکز آموخته اند، با بالین بیمار، بسیاری از مشکلات یادگیری بالینی را مرتفع سازد. دانشجویان قادر نیستند آنچه در محیط دانشگاهی فرا میگیرند را به محیط بالینی بیاورند و در محیط دانشگاه به خوبی برای اینکار آماده نشده اند. در اینجا یک ناهمسانی شناختی وجود دارد، این ناهمسانـی شناختـی باعـث میشـود دانشجویـان نتوانند ایده های محیط دانشگاهی را با واقعیات محیط بالینی در هم آمیزند . مرکز مهارت های بالینی دانشجویان را قبل از ورود به محیط بالینی اصلی آشنا میکند.در این آزمایشگاه های بالینی مهارت های بالینی آموخته میشود. این مراکز محیطی را فراهم میآورند که در آن دانشجویان با اضطراب کمتری، حداکثر مهارت را به همراه بازخورد از استاد کسب می کنند، به همین سبب این مراکز برای اطمینان از انجام اقدامات پرستاری امن در شروع کار پرستاری چه به صورت پرستاری در منزل و یا مراکز درمانی ضروری است. علاقه ی دانشجویان قبل از ورود به مقاطع بالاتر به عنوان یک راهکار بایستی مورد سنجش قرار گیرد. در مطالعات دیگری نیز این مطلب تایید شده است . همه این موارد نشان میدهد که افراد خاصی بایستی به این رشته وارد شوند و برای ادامه ی تحصیل و تکامل خود و حرفه اشان ویژگی های خاصی داشته باشند که شاید در دیگر حرف نیازی به این ویژگی ها نیست.

با تشویق دانشجویان و اساتید به عملکرد بالینی تاملی و بازتابی و تربیت دانشجویانی مشتاق به فراگیری مادام العمر، توسعه مدل نقشها، استفاده از اساتید متخصص بالینی پرستاری،تدریس متناسب با نیاز بالین ، به روز کردن دانش مدرسان و پرستاران، تجهیز کردن مرکز مهارتهای بالینی در دانشکده ها و بیمارستانها، بهتر کردن تعامل مدرسان و پرستاران در بخشها میتوان از طرف آموزش تمهیدات لازم برای کاهش شکاف تئوری و عمل را فـراهـم آورد و خدمات پرستاری را رونق بیشتری بخشید. عـوامـل متعـددی در حـوزه ی آمـوزش پـرستـاری بـاعـث شـکاف تئـوری و عمـل در ایـن رشتـه مـیشـود، کـه مهـمتـرین آنهـا تـربیـت دانشجـویـان بـه روش صحیـح و تدریس موثر و با توجه به نیـاز بالیـن و مهارتهای ارتباطی با بیمار میباشد.


ثبت در: 1395/04/10